• ข่าว ล่าสุด

การประชุมผู้ปกครองนักเรียนโดยคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนโป่งนกประชาสามัคคี

การประชุมผู้ปกครองนักเรียนโดยคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนโป่งนกประชาสามัคคี

การประชุมผู้ปกครองนักเรียนโดยคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนโป่งนกประชาสามัคคี ภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2560 ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560โดยนายรังสันต์ โยศรีคุณ รองผู้อำนวยการการโรงเรียนห้อยต้อนพิทยาคม รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนโป่งนกประชาสามัคคีร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษา ประชุมชี้แจงแนวนโยบายในการดำเนินการจัดการเรียนการสอน ให้ผู้ปกครองได้รับทราบ

การประชุมผู้ปกครองนักเรียนโดยคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนโป่งนกประชาสามัคคี —  นางวิไลวรรณ พรมบุตร
0 COMMENTS