• ข่าว ล่าสุด

โครงการพัฒนาครูและนักเรียนในการจัดกระบวนการเรียนรู้บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนโปงนกประชาสามัคคี

โครงการพัฒนาครูและนักเรียนในการจัดกระบวนการเรียนรู้บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนโปงนกประชาสามัคคี

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนโป่งนกประชาสามัคคี ดำเนินโครงการพัฒนาครูและนักเรียนในการจัดกระบวนการเรียนรู้บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้รับความอนุเคราะห์คณะครูและนักเรียนในการอบรมให้ความรู้จากโรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม โดย นายรังสันต์ โยศรีคุณ รักษาการผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนโป่งนกประชาสามัคคี เป็นประธานในพิธีเปิด และร่วมอบรม รวมถึงคณะครูและนักเรียนได้ให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมให้บรรลุตามวัตถุประสงค์อย่างดียิ่ง ณ อาคารบรรพตวิหารการานุสรณ์ โรงเรียนโป่งนกประชาสามัคคี

โครงการพัฒนาครูและนักเรียนในการจัดกระบวนการเรียนรู้บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนโปงนกประชาสามัคคี —  น.ส.ธธนภา สายมนตรี
0 COMMENTS
User Image
น.ส.ธธนภา สายมนตรี
ผู้เขียนข่าว
PROFILE