• ข่าว ล่าสุด

การนิเทศภายใน ประจำปีการศึกษา 2560

การนิเทศภายใน ประจำปีการศึกษา 2560

การนิเทศภายในโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 6 – 9 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ 1. กำหนดการการนิเทศภายในของกลุ่มสาระการเรียนรู้ วันเดือนปี ภาคเช้า ภาคบ่าย เวลา 09.00 – 12.00 น. เวลา 13.00 – 16.00 น. 6 มีนาคม 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ 7 มีนาคม 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 8 มีนาคม 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ 9 มีนาคม 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ และแนะแนว 2. แจ้งกลุ่มสาระการเรียนรู้ ดำเนินการ ดังนี้ 2.1 ข้อมูลพื้นฐาน 2.1.1 จำนวนครู 2.1.2 จำนวนคาบสอน 2.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2.2.1 สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นรายบุคคลและภาพรวมของกลุ่มสาระ การเรียนรู้ 2.2.2 เป้าหมายการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2.3 สรุปผลการดำเนินโครงการ 2.4 ผลงานความภาคภูมิใจ 2.5 ปัญหาและข้อเสนอแนะ หมายเหตุ ให้จัดทำเป็นรูปเล่ม จำนวน 2 เล่ม ส่งคณะกรรมการนิเทศในวันที่เข้ารับการนิเทศ

การนิเทศภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 —  นายภูริทัต สามารถ
0 COMMENTS
User Image
นายภูริทัต สามารถ
ผู้เขียนข่าว
PROFILE