• ข่าว ล่าสุด

การนิเทศภายใน ปีการศึกษา 2560

การนิเทศภายใน ปีการศึกษา 2560

โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ กำหนดโครงการนิเทศภายใน ปีการศึกษา 2560 เพื่อนิเทศ กำกับ ติดตาม การพัฒนาคุณภาพการศึกษา สร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน ของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ในวันที่ 6 มีนาคม 2561 ภาคเช้า ณ ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และนิเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ภาคบ่าย ได้รับความร่วมมือจากทั้ง 2 กลุ่มสาระฯ เป็นอย่างดี

การนิเทศภายใน ปีการศึกษา 2560 —  น.ส.นิตยา ศรีเมือง
0 COMMENTS
User Image
น.ส.นิตยา ศรีเมือง
ผู้เขียนข่าว
PROFILE