• ข่าว ล่าสุด

การนิเทศภายใน ปีการศึกษา 2560

การนิเทศภายใน ปีการศึกษา 2560

กิจกรรมนิเทศภายในของโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ ในวันที่ 7 มีนาคม 2561 ภาคเช้า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ภาคบ่าย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

การนิเทศภายใน ปีการศึกษา 2560 —  น.ส.นิตยา ศรีเมือง
0 COMMENTS
User Image
น.ส.นิตยา ศรีเมือง
ผู้เขียนข่าว
PROFILE