• ข่าว ล่าสุด

ประชุมเตรียมการปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตร

ประชุมเตรียมการปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตร

ฝ่ายวิชาการโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ ประชุมเตรียมการปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ซึ่งจะใช้กับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ในปีการศึกษา 2561 ประชุมในวันที่ 14 มีนาคม 2561 ได้รับความร่วมมือจากหัวหน้าฝ้าย หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่ม และครูที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี

ประชุมเตรียมการปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตร —  น.ส.นิตยา ศรีเมือง
0 COMMENTS
User Image
น.ส.นิตยา ศรีเมือง
ผู้เขียนข่าว
PROFILE