• ข่าว ล่าสุด

การประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนมัธยมหนองศาลา

การประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนมัธยมหนองศาลา

โรงเรียนมัธยมหนองศาลาประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในวันที่ 14 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมโรงเรียนมัธยมหนองศาลา ทำการประเมินครูผู้ช่วย จำนวน 3 คน คือ นางสาวพิมพ์มาศ ชูเนตร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นางสาวช่อทิพย์ เมืองแก้ว และนางสาวปุญญิศา เมืองจันทึก กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ทั้งนี้ ผอ.บังอร หนุนวงษ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนกวางโจนศึกษา ให้เกียรติเป็นประธาน และมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผอ.วรรณพจน์ เฮงสุวรรณ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน และ ผอ.วิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมหนองศาลา ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินครูผู้ช่วยในครั้งนี้ รายงานโดย....นางสาวช่อทิพย์ เมืองแก้ว ตำแหน่งครูผู้ช่วย

การประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนมัธยมหนองศาลา —  น.ส.ช่อทิพย์ เมืองแก้ว
0 COMMENTS