• ข่าว ล่าสุด

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 2/2562

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 2/2562

โรงเรียนเทศบาลบ้านเขาเต่า จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อรายงานผลการจัดกิจกรรมในปีการศึกษา 2562 / รายงานความเคลื่อนไหว นโยบายต่าง ๆ ของการจัดการศึกษา/กิจกรรม โครงการที่จะดำเนินการในภาคเรี ยนที่ 1/2563 ตลอดจนการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID19) (22 มิ.ย.63)

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 2/2562 —  นางจุไรรัตน์ อุปนันท์
0 COMMENTS