• ข่าว ล่าสุด

ประชุมประจำเดือน

ประชุมประจำเดือน

วันที่ 29 มิถุนายน 2563 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โดยท่าน ดร.วินุลาศ เจริญชัย ผู้อำนวยการสถานศึกษา จัดประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อแจ้งข้อราชการต่าง ๆ ร่วมประชุมวางแผนในการทำงานของบุคลากร การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ประชุมประจำเดือน —  นางแสงสุรีย์ พัฒนะสุภาภรณ์
0 COMMENTS