• ข่าว ล่าสุด

จัดเตรียมความพร้อมด้านสถานที่

จัดเตรียมความพร้อมด้านสถานที่

วันที่ 29 มิถุนายน 2563 งานอาคารสถานที่โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษาได้ปรับปรุงและจัดเตรียมความพร้อมจุดคัดกรองทางเข้าโรงเรียนให้มีความปลอดภัยให้กับนักเรียน และผู้ปกครอง ตลอดจนผู้มาติดต่อราชการในโรงเรียน ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ตามนโยบายของท่าน ดร.วินุลาศ เจริญชัย ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา

จัดเตรียมความพร้อมด้านสถานที่ —  นางแสงสุรีย์ พัฒนะสุภาภรณ์
0 COMMENTS