• ข่าว ล่าสุด

คณะกรรมการตรวจสอบแฟ้มมาตรฐานการศึกษา

คณะกรรมการตรวจสอบแฟ้มมาตรฐานการศึกษา

วันที่ 29 มิถุนายน 2563 งานประกันคุณภาพ การศึกษาโรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา ได้ดำเนินการประชุมและตรวจสอบการจัดทำแฟ้มตามมารตฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเเตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยมีท่าน ดร.วินุลาศ เจริญชัย ผู้อำนวยการสถานศึกษา ให้เกียรติเป็นประธาน

คณะกรรมการตรวจสอบแฟ้มมาตรฐานการศึกษา —  นางแสงสุรีย์ พัฒนะสุภาภรณ์
0 COMMENTS