• ข่าว ล่าสุด

งานพัฒนาเขตพื้นที่จัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับนักเรียน

งานพัฒนาเขตพื้นที่จัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับนักเรียน

งานพัฒนาเขตพื้นที่ ดำเนินการจัดเตรียมอุปกรณ์ทำความสะอาด ให้กับนักเรียนแต่ละระดับชั้น สำหรับนำไปพัฒนาเขตพื้นที่ในบริเวณโรงเรียนที่ได้รับมอบหมายเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค covid-19 โรคไข้หวัดนก และโรคไข้เลือดออก เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนดูแลสุขภาพของตนเองและส่วนรวม ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2563

งานพัฒนาเขตพื้นที่จัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับนักเรียน —  นางอรอุมา คงกลิ่น
0 COMMENTS
User Image
นางอรอุมา คงกลิ่น
ผู้เขียนข่าว
PROFILE