• ข่าว ล่าสุด

TOT ติดตั้งระบบ internet

TOT ติดตั้งระบบ internet

บริษัท TOT ส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาดำเนินการติดตั้งระบบ internet บริเวณโรงอาหาร อาคาร 2 และอาคาร3 พร้อมทั้งวางแผนการติดตั้งเพิ่มเติมบริเวณอาคารอเนกประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้เทคโนโลยีในการค้นคว้าหาความรู้ ในวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563

TOT ติดตั้งระบบ internet —  นางอรอุมา คงกลิ่น
0 COMMENTS
User Image
นางอรอุมา คงกลิ่น
ผู้เขียนข่าว
PROFILE