• ข่าว ล่าสุด

ประชุมอาสาสมัครสาธารณสุขในโรงเรียน

ประชุมอาสาสมัครสาธารณสุขในโรงเรียน

งานอนามัย ฝ่ายบริหารทั่วไปประชุมนักเรียนอาสาสมัครสาธารณสุขในโรงเรียน เพื่อมอบหมายหน้าที่ในการดูแล จุดคัดกรอง จุดวางเจลแอลกอฮอล์ และสบู่เหลว ป้องกันการแพร่ระบาดของ covid - 19 รวมทั้งเป็นแกนนำในการป้องกันโรคไข้เลือดออกและไข้หวัดนก ในวันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563

ประชุมอาสาสมัครสาธารณสุขในโรงเรียน —  นางอรอุมา คงกลิ่น
0 COMMENTS
User Image
นางอรอุมา คงกลิ่น
ผู้เขียนข่าว
PROFILE