• ข่าว ล่าสุด

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การนิเทศ ติดตาม ประเมินผล โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การนิเทศ ติดตาม ประเมินผล โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

วันที่ 24-26 สิงหาคม 2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การนิเทศ ติดตาม ประเมินผล โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรโด ดร.สถิรพร นาคสุข นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร ได้ให้เกียรติ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และมีนายประเทือง เพชรโรจน์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร กล่าวรายงาน ณ โรงแรมเดอะกรีนปาร์คแกรนด์ จังหวัดยโสธร วัตถุประสงค์เพื่อให้ครูในสังกัดได้รับความรู้ในหลักการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล กิจกรรมและโครงการดำเนินการโดย :ฝ่ายบริหารการศึกษา กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบจ.ยโสธร

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การนิเทศ ติดตาม ประเมินผล โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด —  นายปุณณรัตน์ ผันอากาศ
0 COMMENTS