• ข่าว ล่าสุด

รับโล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณ สำหรับสถานศึกษาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รับโล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณ สำหรับสถานศึกษาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วันที่ 7 กันยายน 2563 รับโล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณ สำหรับสถานศึกษาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร ได้เข้าร่วมพิธีรับโล่และเกียรติบัตรศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่นต้นแบบและโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local Sufficiency School :Lss) โครงการโรงเรียนต้นแบบเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Moral Development School :MDS) ที่มีผลงานดีเด่น และ การมอบรางวัลสำหรับสถานศึกษา สำนัก/กองการศึกษา และองค์กรปกครองท้องถิ่นที่พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาดีเด่น ปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 7 กันยายน 2563 ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์ กรุงเทพฯ จัดโดยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น รางวัลที่ได้รับได้แก่ 1.พัฒนาผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูงสุด (รับโล่รางวัล) 2.ผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูงสุด (รับประกาศเกียรติคุณพร้อมโล่รางวัล) 3.พัฒนาผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)สูงสุด (รับประกาศเกียรติคุณพร้อมโล่รางวัล) 4.ผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูงสุด (รับโล่รางวัล) 5.พัฒนาผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)สูงสุด ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 6.ผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูงสุดระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 7.พัฒนาผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูงสุด 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 8. พัฒนาผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูงสุด ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ โดย ดร.สถิรพร นาคสุข นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร ได้มอบหมาย นางพัฒนา ศรีชนะ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร นางฑิญาดา โคตรพันธ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ, นายทวีศักดิ์ ศรีใสคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร. พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนกีฬาฯ เป็นผู้เข้ารับมอบโล่และเกียรติบัตร รายงายโดย กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบจ.ยโสธร

รับโล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณ สำหรับสถานศึกษาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น —  นายปุณณรัตน์ ผันอากาศ
0 COMMENTS