• ข่าว ล่าสุด

การประชุมคัดเลือกประธานและรองประธานในคณะกรรมการการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

การประชุมคัดเลือกประธานและรองประธานในคณะกรรมการการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

วันอังคารที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๓๐ น. นางบังอร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ประธานการประชุมคัดเลือกประธานและรองประธานในคณะกรรมการ การศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เพื่อประชุมคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธานกรรมการและรองประธานกรรมการการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งได้ครบวาระเมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ จึงมีความจำเป็นต้องเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีคุณสมบัติครบถ้วนเพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีและสถานศึกษาในสังกัดเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามกำหนดแนวทาง และหลักเกณฑ์ โดยคณะกรรมการประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่สภาท้องถิ่นเห็นชอบประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาทั้ง ๖ แห่ง และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ที่ผ่านมาคณะกรรมการทุกท่านได้ร่วมกันพิจารณาแผนงาน/โครงการ /กิจกรรมต่างๆ ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และกีฬา และร่วมกันแสดงความคิดเห็น พร้อมข้อเสนอแนะต่างๆ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการจัดการศึกษา และเกิดประโยชน์สูงสุดต่องานด้านการศึกษา ซึ่งมติที่ประชุมเห็นชอบให้นายโอรส วงษ์สิทธิ์ เป็นประธานคณะกรรมการการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี และนายปรีชา สุภาพ เป็นรองประธานคณะกรรมการการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ส่งผลให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีได้รับโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ ด้านการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ณ ห้องประชุมพุทธรักษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

การประชุมคัดเลือกประธานและรองประธานในคณะกรรมการการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี —  น.ส.อัยลดา สุคนธชาติ
0 COMMENTS