• ข่าว ล่าสุด

ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนสังก้ด สพป.พย.เขต 1

ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนสังก้ด สพป.พย.เขต 1

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 กองการศึกษา เทศบาลเมืองพะเยา ได้เข้าร่วมประชุม นโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนโรงเรียนในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564

ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนสังก้ด สพป.พย.เขต 1 —  น.ส.วริศรา นนทศนันท์
0 COMMENTS