• ข่าว ล่าสุด

ติดตามโครงการต่างๆ และปัญหาอุปสรรคด้านสวัสดิการสังคม ในช่วงสถานการณ์โควิด-19

ติดตามโครงการต่างๆ และปัญหาอุปสรรคด้านสวัสดิการสังคม ในช่วงสถานการณ์โควิด-19

3 พ.ค. 2564 นายนรเสฎฐ์ ศิริโรจนกุล รองนายก อบจ.นม. ได้รับมอบหมายจากท่าน ดร.ยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นม.ประชุมหารือกับท่าน ผอ.รังสิยา นุทกิจ และหัวหน้าฝ่ายต่างๆ ผู้รับผิดชอบในกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เพื่ออัพเดทโครงการตลอดจนปัญหาอุปสรรคในช่วงสถานการณ์โควิด-19 เพื่อหาแนวทางร่วมกัน มีความตั้งใจทำงานร่วมกันกับท้องถิ่นในการช่วยผลักดันส่งเสริมคุณภาพชีวิต ตลอดจนช่วยเหลือพี่น้องด้านสวัสดิการสังคมให้ดีขึ้น

ติดตามโครงการต่างๆ และปัญหาอุปสรรคด้านสวัสดิการสังคม ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 —  นายชวัลวิชญ์ มาลัยเปีย
0 COMMENTS