• ข่าว ล่าสุด

ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านระบบ Video Conference (โปรแกรม Zoom)

ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านระบบ Video Conference (โปรแกรม Zoom)

8 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ชั้น 5) นายนรเสฎฐ์ ศิริโรจนกุล รองนายก อบจ.นม. มอบหมายให้งานแผนและงบประมาณ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักการศึกษาฯ ดำเนินการจัดประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านระบบ Video Conference (โปรแกรม Zoom) ร่วมกับ รร.สังกัด อบจ.นม. ทั้ง 58 แห่ง โดยมีคณะทำงานการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ของ อบจ.นครราชสีมา ประกอบด้วย นายอดุลย์ ภู่ภัทรางค์ ผอ.สถานศึกษา รร.สูงเนิน นายชัยวิรัตน์ ศุภผล ผอ.สถานศึกษษ รร.โตนดพิทยาคม นายนิพิฐพนธ์ มหัทธนบุญนพ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สังกัดกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ และนายเอกพงษ์ วรรณพงษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นผู้บรรยายชี้แจง ข่าวจากเพจสำนักการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม https://www.facebook.com/edukoratpao/posts/1940032319505594

ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านระบบ Video Conference (โปรแกรม Zoom) —  นายชวัลวิชญ์ มาลัยเปีย
0 COMMENTS