• ข่าว ล่าสุด

ประชุมเตรียมความพร้อมการเปิดสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 รร.ในสังกัด อบจ.นครราชสีมา

ประชุมเตรียมความพร้อมการเปิดสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 รร.ในสังกัด อบจ.นครราชสีมา

3 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 6 สำนักการศึกษาฯ #นายนรเสฏฐ์ ศิริโรจนกุล รองนายก อบจ.นครราชสีมา พร้อมด้วย ดร.กริชต์จอมพล ภูจอมจิตฆ์ ผอ.สำนักการศึกษาฯ ดร.จารุวรรณ เยื่อสูงเนิน ศน.ชำนาญการพิเศษ รก.ผอ.ส่วนบริหารการศึกษา นายเอกพงษ์ วรรณพงษ์ ศน.ชำนาญการพิเศษ รก.ผอ.ส่วนส่งเสริมการศึกษาฯ เจ้าหน้าที่สำนักการศึกษาฯ และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการเปิดสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 รร.ในสังกัด อบจ.นครราชสีมา (ครั้งที่ 2/2564) เพื่อแจ้งเรื่องสืบเนื่องเกี่ยวกับมติที่ประชุมของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 1 พ.ย.64 ให้ รร.สังกัด อบจ.นครราชสีมา จำนวน 58 รร. ทยอยเปิดการเรียนการสอนในรูปแบบ On-Site ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ตามกำหนดการเรียนการสอน รวมทั้งพิจารณาการจัดทำแผนเผชิญเหตุรับรองการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 การจัดทำคู่มือการเฝ้าระวังติดตามและแผนเผชิญเหตุรองระงับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในสถานศึกษาสังกัด อบจ.นครราชสีมา พร้อมมีการพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19ในสถานศึกษาสังกัด อบจ.นครราชสีมา และการซักซ้อมเตรียมความพร้อมรองรับเผชิญเหตุการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในสถานศึกษาสังกัด อบจ.นครราชสีมา สำหรับการประชุมในครั้งนี้ได้เชิญตัวแทนผู้อำนวยการสถานศึกษาฯ ทั้ง 6 กลุ่ม รร.มาร่วมรับฟังและพูดคุย โดยมี นายสกฤต เศรษฐชัย ผอ.รร.ครบุรี นายเชาวลิต เกิดกลาง ผอ.รร.สีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" นายไพทูลย์ จักรแก้ว ผอ.รร.พระทองคำวิทยา นายชัยวิรัตน์ ศุภผล ผอ.รร.โตนดพิทยาคม นายประสาตร์ เสาไธสง ผอ.รร.หนองงูเหลือมพิทยาคม นายจิติวัฒนา ศรีคราม ผอ.รร.เมืองยางศึกษา และนายทนงค์ เขียวแก้ว ผอ.รร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าฯ ข่าวจากเพจ : สำนักการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม https://www.facebook.com/edukoratpao/posts/2052155404959951

ประชุมเตรียมความพร้อมการเปิดสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 รร.ในสังกัด อบจ.นครราชสีมา —  นายชวัลวิชญ์ มาลัยเปีย
0 COMMENTS