• ข่าว ล่าสุด

การออกประเมินความพร้อมสถานศึกษาก่อนเปิดเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ แบบ On – site

การออกประเมินความพร้อมสถานศึกษาก่อนเปิดเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ แบบ On – site

นายชาญชัย จินดาสถาพร รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วย นายพรเทพ ทรัพย์อัมพร ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี นายประสงค์ คุ้มครองสุข รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี นางพนิดา จันทวงศ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และเจ้าหน้าที่กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ออกประเมินความพร้อมในการเปิดโรงเรียนตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓๔) ในรูปแบบ On – site ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ ของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี โดยกำหนดการออกประเมินความพร้อม ดังนี้ วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ จำนวน ๓ โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนประชารัฐพัฒนา โรงเรียนมัธยมวัดป่ามะไฟ และโรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ จำนวน ๓ โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนนนทรีวิทยาคม โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรี

การออกประเมินความพร้อมสถานศึกษาก่อนเปิดเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ แบบ On – site —  น.ส.อัยลดา สุคนธชาติ
0 COMMENTS