• ข่าว ล่าสุด

การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา โรงเรียนในสังกัด ตามนโยบายทางการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา โรงเรียนในสังกัด ตามนโยบายทางการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

วันพุธที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ 2565 เวลา 12.00 น.จากนโยบายทางการศึกษาของท่านนายกสุนทร วิลาวัลย์ นายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี มุ่งเน้นให้ผู้เรียน มีความสุข เพื่อให้เกิด สมาธิความใส่ใจสนใจใฝ่รู้ จึงได้มอบหมายสั่งการให้ นายธนวัาฒน์ วารีสมานคุณ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ลงพื้นที่โรงเรียนในสังกัดอบจ.ปราจีนบุรี เพื่อ ศึกษาหาข้อมูลดัชนีชี้วัดความสุข ของนักเรียน ณ. โรงเรียนนนทรีวิทยาคม ตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยเข้าพูดคุยกับนักเรียน ที่โรงอาหาร และไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้า เพื่อต้องการข้อเท็จจริง และข้อมูลบริสุทธิ์อันเป็นประโยชน์ ต่อการ กำหนดนโยบายทางการศึกษา ซึ่งเป็นที่น่าสังเกตว่า นักเรียน ส่วนใหญ่ มีความรักและผูกพันกับโรงเรียนมีความสุขที่ได้มาเรียนหนังสือ ตลอดจนทั้ง ความรู้ทางวิชาการและกิจกรรมช่วงเปิดเทอมเป็นที่พึงพอใจ โรงอาหารถูกสุขลักษณะอนามัย ทั้งกับนักเรียนและผู้ปกครองส่วนใหญ่ ทั้งนี้นายธนาวัฒน์วารีสมานคุณ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ได้กล่าวขอบคุณ และกล่าวคำชื่นชม ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียนนนทรีแห่งนี้

การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา โรงเรียนในสังกัด ตามนโยบายทางการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี —  น.ส.อัยลดา สุคนธชาติ
0 COMMENTS