• ข่าว ล่าสุด

โครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด : ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) : สรุปผลการนำเสนอปฏิบัติ

โครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด : ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) : สรุปผลการนำเสนอปฏิบัติ

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ได้ดำเนินการจัดโครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด : ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) : สรุปผลการนำเสนอปฏิบัติ ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ โรงแรมแคนทารี ๓๐๔ ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี นายสุนทร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการประชุมปฏิบัติการฯ โดยมี พนิดา จันทวงศ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการฯ ผู้เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา จำนวน ๑๐๕ คน จากสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากทีมวิทยากร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้แก่ ๑. ผศ.ดร.มาเรียม นิลพันธุ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ๒. ผศ.ดร.ชนสิทธิ์ สิทธิ์สูงเนิน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ๓. ดร.สุวิมล สพฤกษ์ศรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ๔. นายรติ จิระนิรัติศัย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี ร่วมกันให้ความรู้แก่คณะครู เพื่อสามารถนำไปพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนโดยกระบวนการ Professional Learning Community : PLC อย่างมีประสิทธิภาพ ต่อไป

โครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด : ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) : สรุปผลการนำเสนอปฏิบัติ —  น.ส.อัยลดา สุคนธชาติ
0 COMMENTS