• ข่าว ล่าสุด

PRK Park อุทยานการเรียนรู้องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ห้องสมุดที่มีชีวิต

PRK Park อุทยานการเรียนรู้องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ห้องสมุดที่มีชีวิต

นายสุนทร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมาย นางพนิดา จันทวงศ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม บริหารงาน “PRK Park อุทยานการเรียนรู้องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี” โดยการเปิดให้บริการอุทยานการเรียนรู้องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ที่เน้นการปลูกฝังและส่งเสริมนิสัย รักการอ่าน และแสวงหาความรู้ในบรรยากาศการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ตลอดชีวิต ส่งเสริมสนับสนุนให้เยาวชนและประชาชนมีโอกาสพัฒนา แลกเปลี่ยนและแสดงผลงานที่มีความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งสามารถสร้างนวัตกรรม ผลผลิต หรือชิ้นงานจากการผสมผสานด้านศิลปวัฒนธรรม ค่านิยมหรือวิถีชีวิต นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีในรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อให้ผู้มารับบริการได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมกับห้องสมุดและเพื่อให้ผู้มารับบริการได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ PRK Park อุทยานการเรียนรู้องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน โดยเปิดพื้นที่ภายใน PRK Park จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ได้แก่

PRK Park อุทยานการเรียนรู้องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ห้องสมุดที่มีชีวิต —  น.ส.อัยลดา สุคนธชาติ
0 COMMENTS