• ข่าว ล่าสุด

โรงเรียนนนทรีวิทยาคม สถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ได้รับรางวัลสื่อการเรียนรู้ต้นแบบ

โรงเรียนนนทรีวิทยาคม สถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ได้รับรางวัลสื่อการเรียนรู้ต้นแบบ

โรงเรียนนนทรีวิทยาคม สถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ได้รับรางวัลสื่อการเรียนรู้ต้นแบบ โรงเรียนนนทรีวิทยาคม ภายใต้การนำของนายอนันต์ ธรรมทอง ผู้อำนวยการสถานศึกษา และคณะครูโรงเรียนนนทรีวิทยาคม ร่วมมือกับ อ.ดร.เปรมศักดิ์ พวงพลอย อาจารย์มหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง เครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา โดยโครงการดำเนินมาถึงช่วงระยะที่ ๒ เกิดผลสำเร็จที่ได้จากความร่วมมือการพัฒนาความรู้ด้านวิชาการ และสร้างอาชีพด้านอาหารและอุตสาหกรรมเกษตร ให้กับนักเรียนโรงเรียนนนทรีวิทยาคม ได้แก่ รางวัลสื่อการเรียนรู้ต้นแบบ สื่อการเรียนรู้ต้นแบบโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๕ เงินรางวัล สถาบัน - โรงเรียน ผลงานละ ๑๐,๐๐๐ บาท และใบประกาศเกียรติคุณ จำนวน ๑ ผลงาน ชื่อผลงาน : ห้องเรียนแปรรูปอาหารและอุตสาหกรรมเกษตรออนไลน์ ชื่อสถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาสื่อการสอนออนไลน์ด้านการแปรรูปอุตสาหกรรมเกษตรด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม สำหรับโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน : โรงเรียนนนทรีวิทยาคม

โรงเรียนนนทรีวิทยาคม สถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ได้รับรางวัลสื่อการเรียนรู้ต้นแบบ —  น.ส.อัยลดา สุคนธชาติ
0 COMMENTS