• ข่าว ล่าสุด

พิธีเปิดกิจกรรมหนึ่งมิตร ชิดใกล้ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ของโรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

พิธีเปิดกิจกรรมหนึ่งมิตร ชิดใกล้ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ของโรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง ตำบลบางแตน อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี นายสุนทร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมาย นายธนาวัฒน์ วารีสมานคุณ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ “หนึ่งมิตร ชิดใกล้ ” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ของโรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุงซึ่งจัดการศึกษา โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ด้วยหลักสูตรที่ส่งเสริมศักยภาพสู่ความเป็นเลิศตามอัจฉริยภาพของผู้เรียน ภายใต้การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (School Based Management for Local Development: SBMLD) ซึ่งตอบสนองแนวคิดที่ว่า “การจัดการศึกษาต้องนำไปสู่การเป็นคนดี มีอาชีพสุจริตเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข”

พิธีเปิดกิจกรรมหนึ่งมิตร ชิดใกล้ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ของโรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี —  น.ส.อัยลดา สุคนธชาติ
0 COMMENTS