หลักสูตร/แผนการสอนที่เปิดรับสมัคร โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี)

หลักสูตร/แผนการสอนที่เปิดรับสมัคร โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี)

ลำดับ แผนการสอน / หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร ระดับชั้น ระยะเวลาการรับสมัคร QRCODE จัดการ
1 EP (English program) อนุบาล 1 2 มีนาคม พ.ศ.2563 - 28 มีนาคม พ.ศ.2563
2 EP (English program) ประถมศึกษาปีที่ 1 2 มีนาคม พ.ศ.2563 - 28 มีนาคม พ.ศ.2563
3 English program ประถมศึกษาปีที่ 2 23 มีนาคม พ.ศ.2563 - 28 มีนาคม พ.ศ.2563
4 English program ประถมศึกษาปีที่ 3 23 มีนาคม พ.ศ.2563 - 25 มีนาคม พ.ศ.2563
5 English program ประถมศึกษาปีที่ 4 23 มีนาคม พ.ศ.2563 - 25 มีนาคม พ.ศ.2563
6 EP (English program) มัธยมศึกษาปีที่ 1 2 มีนาคม พ.ศ.2563 - 15 พฤษภาคม พ.ศ.2563
7 หลักสูตรทั่วไป (แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน) มัธยมศึกษาปีที่ 1 2 มีนาคม พ.ศ.2563 - 15 พฤษภาคม พ.ศ.2563