ลงทะเบียนระบบโรงเรียน

สำหรับนักเรียนลงทะเบียน

* ให้นักเรียนระบุรหัสนักเรียนและเลขลงทะเบียน 13 หลัก เพื่อยืนยันการมีตัวตนของนักเรียน หากระบุแล้วค้นหาไม่พบ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน เพื่อทำรายการตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา ครู และเจ้าหน้าที่ลงทะเบียน

* ระบุหมายเลขรหัส 13 หลัก และเลขลงทะเบียนสำหรับผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ เพื่อยืนยันการมีตัวตน หากระบุแล้วค้นหาไม่พบ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน เพื่อทำรายการตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม

ลงทะเบียนระบบสำนักศึกษา/กองการศึกษาฯ

สำหรับสำนักศึกษา/กองการศึกษาฯ ลงทะเบียน

* ระบุหมายเลขลงทะเบียน 13 หลัก และเลขที่ตำแหน่งข้าราชการ/พนักงาน เพื่อยืนยันการมีตัวตน หากระบุแล้วค้นหาไม่พบ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อทำรายการตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม