ลงทะเบียนระบบโรงเรียน

สำหรับนักเรียนลงทะเบียน

* ให้นักเรียนระบุรหัสนักเรียนและเลขบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยันการมีตัวตนของนักเรียน หากระบุแล้วค้นหาไม่พบ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน เพื่อทำรายการตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ลงทะเบียน

* ระบุหมายเลขบัตรประชาชนและรหัสผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ เพื่อยืนยันการมีตัวตน หากระบุแล้วค้นหาไม่พบ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน เพื่อทำรายการตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม

ลงทะเบียนระบบสำนัก กองการศึกษา

สำหรับสำนัก กองการศึกษาลงทะเบียน

* ระบุหมายเลขบัตรประชาชนและรหัสประจำตัวข้าราชการ/พนักงาน เพื่อยืนยันการมีตัวตน หากระบุแล้วค้นหาไม่พบ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อทำรายการตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม